نحوه رنگ موهای خاکستری

گاهی موهای خاکستری نسبت به رنگ گرفتن مقاوم تر هستند و شما می خواهید از رنگ های متفاوت مانند


مهاگونی و یا مسی استفاده نمایید.

همواره اضافه کردن 10 دقیقه به زمان باقیماندن رنگ روی مو باعث می شود تا موهای خاکستری مقاوم هم رنگ بگیرند.
نکته دیگر این که برای رنگ کردن موهای سفید مقاوم ،ابتدا به اندازاه یک در از آماده ساز را دورریخته و سپس آنرا با رنگ مخلوط کنید ،دودقیقه تکان داده مصرف کنید. 

در صورتی که می خواهید از رنگهای متفاوت مانند مسی یا مهاگونی استفاده کنید و موهایتان کاملاٌ یا تا حدی خاکستری است، پیشنهاد می گردد رنگ مورد نظر خود را با یکی از رنگهای سری N که میزان روشنی مشابهی با رنگ مورد نظرتان دارد، به اندازه برابر مخلوط نمایید.
چگونه با ناتورتینت مو را رنگ کنید